หลักสูตรพื้นฐานการใช้โปรแกรม DXII

เกณฑ์การประเมิน

ลำดับ หัวข้อที่เก็บคะแนน คะแนน
   1 แบบฝึกหัด Menu bar - file     5
   2 แบบฝึกหัด Menu bar - setting
   5
   3 แบบฝึกหัด Menu bar - past work information & version info   10
   4 แบบฝึกหัด main menu
   30
   5 แบบฝึกหัด Icon menu
   5
   6 แบบฝึกหัด Screen capture    5
   7 แบบทดสอบหลังเรียน    40
                                     รวม   100

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้คะแนนรวม ตั้งแต่ 80% ของคะแนนรวมทั้งหมด หรือ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
และเข้าเรียนครบทุกบทเรียน ถือว่า "ผ่าน"

ll เข้าสู่บทเรียน ll

แก้ไขครั้งสุดท้าย: จันทร์, 1 มีนาคม 2021, 1:36PM