หลักสูตร การตรวจเช็ครถก่อนส่งมอบ (Pre-Delivery Inspection Course)

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตร การตรวจเช็ครถก่อนส่งมอบ (Pre-Delivery Inspection Course)

คำอธิบายหลักสูตร 

                      ทักษะความเข้าใจในการตรวจเช็ครถก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นอีกหนึ่งความจำเป็นเร่งด่วนที่ควรส่งเสริมให้กับบุคลากรตัวแทนจำหน่าย เพื่อการทำงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจเช็ครถก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า เนื้อหาประกอบไปด้วย การตรวจเช็ครถใหม่ก่อนการส่งมอบ แนวทางการส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าหรือ คนขับ สามารถตรวจเช็ครถประจำวัน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  การตรวจเช็ครถตามรอบระยะเวลา ตามจุดต่างๆ ที่ลูกค้านำรถเข้าซ่อม โดยผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1) ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการตรวจเช็ครถก่อนส่งมอบได้
2) ผู้เรียนสามารถตรวจเช็ครถใหม่ก่อนส่งมอบได้
3) ผู้เรียนสามารถฏิบัติการตรวจเช็ครถประจำวันได้
4) ผู้เรียนสามารถอตรวจเช็ครถให้กับลูกค้าตามรอบระยะเวลาได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- พนักงานฝ่ายบริการ ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่

เกณฑ์การวัดผล

            เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดตั้งแต่ 80% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ และจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากศูนย์ฝึกอบรม

*ในกรณีเรียนไม่ครบทุกเรื่อง หรือไม่ส่งการบ้านตามเวลาที่กำหนด ถึงแม้คะแนนจะผ่านเกณฑ์ ก็จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร

อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร

1) อาจารย์เอกพันธ์ เบอร์ติดต่อ 087-3256701
2) อาจารย์สมพร เบอร์ติดต่อ 090-7652671

วีดีโอแนะนำการเข้าเรียน

เริ่มการเรียนออนไล์

แก้ไขครั้งสุดท้าย: อังคาร, 8 มิถุนายน 2021, 8:18PM