หลักสูตรช่างเทคนิค (Primary Technician course)

1) บทนำ

               เนื้อหาในบทเรียนของ หลักสูตรช่างเทคนิค (Primary Tec hnician course) เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ การบำรุงรักษา (Maintenance Modules) ในบทเรียนประกอบด้วยแบบฝึกปฏิบัติงานรวม 30 เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาความรู้ และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบำรุงรักษา เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง แชสซี พื้นฐานการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การหล่อลื่น และไส้กรอง อย่างถูกต้อง โดยแต่ละโมดูลจะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ คำอธิบาย คำถาม การปฏิบัติงาน  แบบตรวจสอบ และใบคำตอบ

               บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หวังว่าบทเรียนนี้ คงเกิดประโยชน์กับผู้ฝึกปฏิบัติงานและตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างดี

2) รูปแบบการเรียนผ่านระบบ E-Learning

รายการ เรียนผ่านระบบ E-Learning
1) รูปแบบการอบรม                    เรียนทฤษฏีในเว็บไซต์ และฝึกปฏิบัติงานจริง (On the job training) ที่ศูนย์บริการเป็นหลัก และศึกษาด้วยด้วยตนเอง และสอบถามจากครูฝึกศูนย์บริการ
2) ทักษะด้านปฏิบัติ ฝึกปฏิบ้ติงานจริงที่ศูนย์บริการ
3) ผู้ฝึกสอน

ผู้เรียน หรือ ผู้ฝึกปฏิบัติงาน ต้องได้รับการดูแล และคำแนะนำ โดยผู้ฝึกสอน หรือ

- ช่างเทคนิคระดับสูง

- ช่างเทคนิคชำนาญงาน

- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

- ที่ปรึกษาด้านบริการ

- ผู้จัดการศูนย์บริการ

4) วิธีการวัดผล ภาคทฤษฏี : เรียนทฤษฏี ทำแบบทดสอบ แบบฝึกหัด การบ้าน
ภาคปฏิบัติ : ประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง และได้รับการเซ็นต์ ยืนยันจากผู้สอน และผู้จัดการศูนย์บริการ
5) เกณฑ์ประเมิน

ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานจริงครบทุกโมดูล เรียนทฤษฏี และทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ส่งการบ้าน และได้คะแนนรวม มากกว่า 80 % ถือว่า "ผ่าน" 

*เมื่อผู้เรียนได้เรียน E-Learning จบแล้ว จะต้องสอบภาคปฏิบัติที่ศูนย์ฝึกอบรม และเมื่อสอบผ่านภาคปฏิบัติจะได้รับใบประกาศช่างระดับช่างเทคนิค (Primary Technician)

6) เวลาเรียน  วันที่ 8 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2564
7) อุปกรณ์การฝึกอบรม

- บทเรียน E-Learning
- รถที่ใช้งานจริง
- เครื่องมือ
- คู่มือซ่อม

3) ขั้นตอนการเรียน ระบบ E- Learning

เกณฑ์การวัดผล

ลำดับ                                       หัวข้อที่วัดผล คะแนน
1 แบบฝึกหัด 1.1 (โมดูลข้อมูลทางเทคนิค) คะแนน
2 แบบฝึกหัด 1.2 (โมดูลระบบไฟฟ้า) คะแนน
3 แบบฝึกหัด 1.3 (โมดูลพวงมาลัย,ระบบเบรก,ระบบกันสะเทือน,ยางและล้อ) 10 คะแนน
4 แบบฝึกหัด 2.1 (โมดูล1404และ1405) คะแนน
5 แบบฝึกหัด 2.2 (โมดูล1406และ1407) คะแนน
6 แบบฝึกหัด 3.1 (โมดูล1201และ1202) คะแนน
7 แบบฝึกหัด 3.2 (โมดูล1203และ1204)
คะแนน
8 แบบฝึกหัด 4.1 (โมดูล1101และ1102) คะแนน
9 แบบฝึกหัด 4.2 (โมดูล1103,1104และ1105) 10 คะแนน
10 แบบฝึกหัด 5.1 (โมดูล1301,1302และ1303)
10 คะแนน
11 แบบฝึกหัด 5.2 (โมดูล1304และ1305) คะแนน
12 แบบฝึกหัด 5.3 (โมดูล1306และ1307) คะแนน
13 แบบฝึกหัด 5.4 (โมดูล1308,1309และ1311) 10 คะแนน
14 แบบฝึกหัด 6.1 (โมดูล1501และ1502) คะแนน
15 แบบฝึกหัด 6.2 (โมดูล1503,1505และ1506) คะแนน
16 แบบฝึกหัด 7.1 (โมดูล1601และ1603) คะแนน
17

การบ้าน (การบ้านโมดูลละ 2 คะแนน ยกเว้นโมดูล1601และ1105 โมดูลละ 4 คะแนน)

*โมดูล 1406 และ 1306 ไม่ต้องส่งการบ้าน

60 คะแนน
18 แบบทดสอบหลังเรียน 40 คะแนน
รวม 200 คะแนน

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้คะแนนรวม ตั้งแต่ 80% ของคะแนนรวมทั้งหมด หรือ ตั้งแต่ 160 คะแนนขึ้นไป
และเข้าเรียนครบทุกบทเรียน ถือว่า "ผ่าน"

สำหรับผู้เรียนที่ ''ผ่าน" ในหลักสูตรนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์ สมัครสอบภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมฮีโน่
ซึ่งผู้เรียนจะได้รับใบประกาศในหลักสูตรนี้ก็ต่อเมื่อผ่านเกณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วีดีโอแนะนำการเข้าเรียน

||เข้าสู่บทเรียน||

แก้ไขครั้งสุดท้าย: อังคาร, 5 ตุลาคม 2021, 1:35PM