หลักสูตรช่างเทคนิค (Primary Technician course)

1) บทนำ

               เนื้อหาในบทเรียนของ หลักสูตรช่างเทคนิค (Primary Tec hnician course) เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ การบำรุงรักษา (Maintenance Modules) ในบทเรียนประกอบด้วยแบบฝึกปฏิบัติงานรวม 30 เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาความรู้ และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบำรุงรักษา เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง แชสซี พื้นฐานการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การหล่อลื่น และไส้กรอง อย่างถูกต้อง โดยแต่ละโมดูลจะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ คำอธิบาย คำถาม การปฏิบัติงาน  แบบตรวจสอบ และใบคำตอบ

               บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หวังว่าบทเรียนนี้ คงเกิดประโยชน์กับผู้ฝึกปฏิบัติงานและตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างดี

2) รูปแบบการเรียนผ่านระบบ E-Learning

รายการ เรียนผ่านระบบ E-Learning
1) รูปแบบการอบรม                    เรียนทฤษฏีในเว็บไซต์ และฝึกปฏิบัติงานจริง (On the job training) เป็นหลัก และศึกษาด้วยด้วยตนเอง และสอบถาม 
2) ทักษะด้านปฏิบัติ ฝึกปฏิบ้ติงานจริงที่ตัวแทนจำหน่าย
3) ผู้ฝึกสอน

ผู้เรียน หรือ ผู้ฝึกปฏิบัติงาน ต้องได้รับการดูแล และคำแนะนำ โดยผู้ฝึกสอน หรือ

- ช่างเทคนิคระดับสูง

- ช่างเทคนิคชำนาญงาน

- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

- ที่ปรึกษาด้านบริการ

- ผู้จัดการศูนย์บริการ

4) วิธีการวัดผล ภาคทฤษฏี : เรียนทฤษฏี ทำแบบทดสอบ แบบฝึกหัด การบ้าน
ภาคปฏิบัติ : ประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง และได้รับการเซ็นต์ ยืนยันจากผู้สอน และผู้จัดการศูนย์บริการ
5) เกณฑ์การตัดสิน  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานจริงครบทุกโมดูล เรียนทฤษฏี และทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ส่งการบ้าน และได้คะแนนรวม มากกว่า 80 % ถือว่า "ผ่าน" 
6) เวลาเรียน  ประมาณ 3 เดือน
7) อุปกรณ์การฝึกอบรม

- บทเรียน E-Learning
- รถที่ใช้งานจริง
- เครื่องมือ
- คู่มือซ่อม

3) ขั้นตอนการเรียน ระบบ E- Learning

||เริ่มเข้าสู่บทเรียน||

แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2020, 2:07PM