หลักสูตรช่างเทคนิคระดับสูง (ภาคทฤษฏี)

เกณฑ์การวัดผล

ลำดับ หัวข้อที่เก็บคะแนน คะแนน
1 แบบฝึกหัดที่ 1.1 (โมดูล2101และ2102) คะแนน
2 แบบฝึกหัดที่ 1.2 (โมดูล2103และ2104) คะแนน
3 แบบฝึกหัดที่ 1.3 (โมดูล2105และ2106) คะแนน
4 แบบฝึกหัดที่ 1.4 (โมดูล2107และ2108) คะแนน
5 แบบฝึกหัดที่ 1.5 (โมดูล2109และ2110) คะแนน
6 แบบฝึกหัดที่ 1. 6(โมดูล2111และ2112) คะแนน
7 แบบฝึกหัดที่ 1. 7(โมดูล2113และ2114) คะแนน
8 แบบฝึกหัดที่ 1. 8(โมดูล2115และ2116) คะแนน
9 แบบฝึกหัดที่ 1. 9(โมดูล2117และ2118และ2119) 10 คะแนน
10 แบบฝึกหัดที่ 2.1 (โมดูล2201และ2202) คะแนน
11 แบบฝึกหัดที่ 2.2 (โมดูล2203และ2204) คะแนน
12 แบบฝึกหัดที่ 2.3 (โมดูล2205และ2207) คะแนน
13 แบบฝึกหัดที่ 2.4 (โมดูล2208และ2209และ2210) 10 คะแนน
14 แบบฝึกหัดที่ 3.1 (โมดูล2301และ2302) คะแนน
15 แบบฝึกหัดที่ 3.2 (โมดูล2303และ2305) คะแนน
16 แบบฝึกหัดที่ 3.3 (โมดูล2307และ2308และ2309) 10 คะแนน
17 แบบทดสอบหลังเรียน 40 คะแนน
รวม 135 คะแนน

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้คะแนนรวม ตั้งแต่ 80% ของคะแนนรวมทั้งหมด หรือ ตั้งแต่ 108 คะแนนขึ้นไป
และเข้าเรียนครบทุกบทเรียน ถือว่า "ผ่าน"

สำหรับผู้เรียนที่ ''ผ่าน" ในหลักสูตรนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์ไปเรียนภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมฮีโน่
ซึ่งผู้เรียนจะได้รับใบประกาศในหลักสูตรนี้ก็ต่อเมือผ่านเกณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วิธีการการเข้าเรียน

ll เข้าสู่บทเรียน ll

แก้ไขครั้งสุดท้าย: พุธ, 5 พฤษภาคม 2021, 9:51AM